8 Kasım 2008 Cumartesi

DOĞRULTMAÇLAR VE REGÜLE DEVRELERİ

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
DOĞRULTMAÇLAR VE REGÜLE
DEVRELERİ
ANKARA 2007
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;
· Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli
olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında
amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim
materyalleridir (Ders Notlarıdır).
· Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye
rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek
ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında
uygulanmaya başlanmıştır.
· Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği
kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması
önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.
· Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki
yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden
ulaşılabilirler.
· Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.
· Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında
satılamaz.
i
AÇIKLAMALAR............................................................................................................... ii
GİRİŞ .................................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 .................................................................................................3
1. DOĞRULTMA VE FİLTRE DEVRELERİ......................................................................3
1.1. Doğrultma ve Filtre Devreleri....................................................................................3
1.1.1. AC Gerilimin Düşürülmesi veya Yükseltilmesi ..................................................4
1.1.2. AC Gerilimin DC Gerilime Çevrilmesi (Doğrultma)...........................................5
1.2. Filtre Devreleri........................................................................................................17
1.2.1. Kondansatörlü Filtre Devresi............................................................................18
1.2.2. Bobinli Filtre Devresi.......................................................................................19
1.2.3. Pi (p) Tipi Filtre Devresi ..................................................................................19
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................20
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................23
ÖĞRENME FAALİYETİ–2...............................................................................................24
2. REGÜLE DEVRELERİ .................................................................................................24
2.1. Zener Diyotun Regülatör Olarak Kullanılması .........................................................24
2.2. Seri Regüle Devresi.................................................................................................27
2.3. Entegre (IC) Gerilim Regülatörleri ..........................................................................30
2.3.1. Pozitif Gerilim Regülatörü ...............................................................................31
2.3.2. Negatif Gerilim Regülatörleri ...........................................................................34
2.3.3. Ayarlanabilir Gerilim Regülatörleri ..................................................................37
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................38
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................41
ÖĞRENME FAALİYETİ–3...............................................................................................42
3. GERİLİM ÇOKLAYICILAR.........................................................................................42
3.1. Gerilim İkileyiciler..................................................................................................42
3.2. Gerilim Üçleyiciler..................................................................................................43
3.3. Gerilim Dörtleyiciler ...............................................................................................43
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................45
PERFORMANS DEĞERLENDİRME..........................................................................48
MODÜL DEĞERLENDİRME...........................................................................................49
KAYNAKLAR..................................................................................................................51
İÇİNDEKİLER
ii
AÇIKLAMALAR
KOD 522EE0021
ALAN Elektrik Elektronik Teknolojisi
DAL / MESLEK Alan Ortak
MODÜLÜN ADI Doğrultmaçlar ve Regüle Devreleri
MODÜLÜN TANIMI Doğrultmaç ve regüle devrelerinin tasarımını yapma bilgi ve
becerisini kazandıran öğrenim materyalidir.
SÜRE 40 / 32 saat
ÖN KOŞUL Baskı devre ve Lehimleme modülünü başarı ile bitirmiş olmak.
YETERLİK Doğrultma,filtre ve regüle devrelerini kurmak.
MODÜLÜN AMACI
Genel Amaç
Bu modül ile, gerilim çoklayıcıların bağlantısını yaparak,
doğrultma, filtre ve regüle devrelerini kurabileceksiniz.
Amaçlar
1. Doğrultma ve filtre devrelerinin montajını yapabileceksiniz.
2. Regüle devrelerinin montajını yapabileceksiniz.
3. Gerilim çoklayıcıların montajını yapabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
Ortam:
Atelye, Laboratuar, her türlü elektrik ve elektronik cihazların
bakım ve onarımını yapan işyerleri.
Donanım:
Transformatör, diyotlar, kondansatörler, transistörler, Regüle
entegreleri, delikli plaket, bakırlı paket, lehim, havya, yan
keski, kargaburnu, bobin, Avometre, osiloskop, direnç, baskı
devre çıkarmada kullanılan diğer malzemeler.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Her öğrenme faaliyeti sonunda, kendi kendinizi
değerlendirebileceğiniz uygulama faaliyetleri verilmiştir.
Modülün sonunda ise doğrultma ve regüle devrelerine yönelik
bir uygulama faaliyeti verilmiştir.
AÇIKLAMALAR
1
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Elektrik ve elektronik cihazlar çoğunlukla doğru akımla (DC) çalışmaktadır. Halbuki
evlerimizdeki prizlerde alternatif akım (AC) vardır. Elektronik cihazların besleme katları;
prizlerden gelen 220 Voltluk AC gerilimi, daha düşük gerilim seviyelerinde DC gerilime
çevirme işlevini yerine getirirler. Besleme katlarında, şebeke dalgalanmalarından
kaynaklanan değişimler sonucu arıza oluşabilir.
Doğrultma ve Regüle Devreleri modülü ile elektronik cihazların besleme katının
çalışma prensiplerini öğreneceksiniz. Modülümüzün içeriğinde, doğrultma ve regüle
devrelerini bread board, üniversal delikli plaket, bakırlı delikli plaket ve baskı devre çıkarma
yöntemini kullanarak bakırlı pertinaksa uygulayarak öğreneceksiniz. Modül içindeki
devrelerin uygulama faaliyetlerini yaptıkça modülümüzü daha çok seveceksiniz.
Doğrultma ve regüle devreleri, elektrik-elektronik cihazlarda bulunan besleme katının
temel elemanıdır. Bu cihazlarda meydana gelen arızaların büyük bir kısmı da besleme
katından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu modülü tamamladıktan sonra besleme katının
yapısını tanımış olacak, bu kattan kaynaklanan arızaları onarabileceksiniz.
GİRİŞ
2
3
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
Bu modül ile doğrultma ve filtre devrelerini hatasız kurabileceksiniz.
Ø 12V çıkışlı bir telsiz telefon adaptörünün iç yapısını araştırınız. Elde ettiğin
sonuçları bir rapor haline getir ve sonuçlarını arkadaşlarınıza sununuz.
1. DOĞRULTMA VE FİLTRE DEVRELERİ
1.1. Doğrultma ve Filtre Devreleri
Elektrik enerjisi şehir şebekesinden evlerimize ve işyerlerimize 220 Volt AC gerilim
olarak dağıtılmaktır. Elektronik cihazlar ise daha düşük ve DC gerilimle çalışmaktadır.
Bunun için 220 Voltluk AC gerilimin daha düşük (bazen de daha yüksek) DC gerilimlere
çevrilmesi gereği ortaya çıkar. AC gerilimleri uygun seviyeye getiren ve DC gerilime
çeviren devrelere adaptör, redresör veya doğrultucu devre adı verilir. Şekil 1.1’de
doğrultma devrelerinin blok yapısı verilmiştir. Bu konuyu modülümüzde işleyeceğiz.
Şekil 1.1: Güç kaynağı devrelerinin blok yapısı
Güç kaynaklarının yapısında dört aşama vardır. Bunlar sırasıyla;
Ø AC gerilimin düşürülmesi veya yükseltilmesi
Ø AC gerilimin DC gerilime çevrilmesi (doğrultulması)
Ø Doğrultulan DC gerilimdeki dalgalanmaların önlenmesi (filtrelenmesi)
Ø DC gerilimin sabit tutulması yani regüle edilmesi
Yukarıda birinci ve ikinci basamaklarda yazılı olan işlemler tüm güç kaynaklarında
yapılması zorunlu olan hususlardır. Üçüncü ve dördüncü basamaklarda belirtilen işler ise güç
kaynağının kalitesini arttıran ve üretilen gerilimi mükemmel hale getiren işlerdir. Şimdi
sırasıyla bu sayılan noktaların nasıl gerçekleştirildiğini görelim. DC gerilimin sabit
tutulması konusunu bir sonraki öğrenme faaliyetinde göreceksiniz.
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
ARAŞTIRMA
4
1.1.1. AC Gerilimin Düşürülmesi veya Yükseltilmesi
A.C gerilimin yükseltilmesi ve düşürülmesinde transformatörler kullanılır. AC
gerilimi yükselten transformatörlere (Şekil 1.2), gerilim yükselten transformatörler;
gerilim düşüren transformatörlere de gerilim düşüren transformatörler denir.
Şekil 1.2: Transformatörler (a) 4W Transformatör (b) 6W Transformatör
Transformatörler sac nüveli (Şekil 1.3) bir karkas üzerine sarılmış iletkenlerden
oluşur. Bu sarılmış iletkenler bobin olarak adlandırılır. İletkenin karkas üzerindeki bir turuna
da spir denir. Transformatöre gerilimin uygulandığı bobin primer sargısı, gerilimin alındığı
bobin ise sekonder sargısı olarak adlandırılır. Primer ve sekonder sargıları birbirinden
bağımsızdır. Sekonder birden fazla sargıdan oluşabilir.
Şekil 1.3: Transformatör sacları
Transformatörlerin primerlerine uygulanan gerilimleri yükseltip düşürmeleri tamamen
primer ve sekonder sargılarındaki spir sayılarıyla orantılıdır. Bir transformatörün
primerindeki spir sayısı sekonderindeki spir sayısından fazlaysa bu transformatör gerilim
düşüren bir transformatördür. Buna karşılık transformatörün sekonder spir sayısı primer spir
sayısından fazlaysa bu transformatör gerilim yükselten bir transformatördür.
Güç kaynağı uygulamalarında genellikle gerilim düşüren transformatörler kullanılır.
Gerilim düşüren transformatörlerde primer sargısı ince sekonder sargısı ise kalın
iletkenlerden yapılmıştır. Bu suretle transformatörün terminallerine bağlanmış olan
iletkenlerin kalınlıklarından hangi uçların primer sargısına hangi uçların sekonder sargısına
ait olduğunu anlamak mümkündür.
5
Şekil 1.4: Transformatörün avometre ile ölçümü
Transformatörlerin sağlamlık kontrolü Avometre kullanılarak yapılabilir (Şekil 1.4).
Bunun için önce Avometre direnç ölçme bölümünde en düşük kademeye (X1 veya R1
konumuna) alınır ve sıfır ayarı yapılır. Sağlam bir transformatörde primer tarafı ile sekonder
tarafı arasındaki ölçmede Avometre hiç sapmamalıdır. Primerin iki ucu ve sekonderin iki ucu
ölçülürken ise Avometre sapmalıdır.
NOT: Gerilim düşüren transformatörlerde 220 Voltluk şebeke gerilimi yanlışlıkla
sekonder sargısına uygulanırsa transformatör aşırı akımdan dolayı yanabilir. Çünkü bu
transformatörlerde sekonder sargısı az sayıda spirden oluşmuştur ve çok düşük bir direnci
vardır. Geçen aşırı akıma dayanamaz.
1.1.2. AC Gerilimin DC Gerilime Çevrilmesi (Doğrultma)
Güç kaynaklarında doğrultucu eleman olarak doğrultma diyodu kullanılır. Diyot,
akımı tek yönlü olarak geçiren elektronik devre elemanıdır. Diyotlar değişik biçimlerde
bağlanarak farklı tipte güç kaynakları oluşturur.
Güç kaynaklarında 1N4OOX serisinden diyotlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu
serideki diyotlar ileri yönde 1 Amper akım geçirir. Piyasada hazır köprü adı verilen 4 uçlu
doğrultma elemanları da bulunmaktadır (Şekil 1.5).
6
Şekil 1.5: Muhtelif diyot ve köprü diyotlar
1.1.2.1. Yarım Dalga Doğrultma Devresi
Yarım dalga doğrultma devresinde tek doğrultma diyodu kullanılmıştır. Bir diyotlu
yarım dalga doğrultma devresi, AC’ yi DC’ ye çeviren tek diyotlu devredir. Yarım dalga
doğrultma devresinde çıkış sinyali tam düzgün olmaz. Bir diyotlu yarım dalga doğrultma
devresinin çalışmasını anlayabilmek için bazı hatırlatmalar yapmamız gerekir. Bilindiği
üzere transformatörlerin çıkışında zamana göre yönü ve şiddeti sürekli olarak değişen dalgalı
bir akım vardır. Türkiye’de kullanılan AC sinyalin akış yönü, saniyede 100 kez
değişmektedir. Transformatörün çıkışındaki değişken akım, pozitif ve negatif olmak üzere
iki alternanstan meydana gelmiştir. Diyotlar tek yönlü olarak akım geçirdiğinden
transformatörün çıkışındaki sinyalin yalnızca bir yöndeki alternansları alıcıya
ulaşabilmektedir. Bu temel bilgilerden hareket ederek yarım dalga doğrultma devresinin
çalışmasını şu şekilde ifade edebiliriz:
Şekil 1.6'da verilen devrede görüldüğü gibi transformatörün üst ucundaki (A noktası)
sinyalin polaritesi pozitif olduğunda diyottan ve alıcı üzerinden akım geçer. Transformatörün
üst ucundaki sinyalin polaritesi negatif olduğunda ise diyot akım geçirmez (kesimde kalır).
Sonuçta alıcıdan tek yönlü akım geçişi olur (Şekil1.7). Yarım dalga doğrultma devrelerinde
çıkıştan, transformatörün verebileceği gerilimin yaklaşık yarısı kadar (Vçıkış = 0,45*Vgiriş)
bir doğru gerilim alınır. Bu nedenle bir diyotlu yarım dalga doğrultma devreleri küçük akımlı
(50-250 mA) ve fazla hassas olmayan alıcıların (oyuncak, mini radyo, zil vb.) beslenmesinde
kullanılır. Yarım dalga doğrultma devrelerinde çıkıştan alınabilecek doğru akımın değeri ise,
Içıkış = 0,45*Igiriş olmaktadır.
7
(Igiriş: Transformatörün sekonder akımının etkin değeridir.)
Şekil 1.6: Yarım dalga doğrultma devresi
Şekil 1.7: Yarım dalga doğrultma devresinin dalga şekilleri
Şimdi, yukarıda anlatılan yarım dalga doğrultma devresinin bir uygulamasını bread
board (Şekil 1.8) üzerinde yapacaksınız.
8
Malzeme Listesi:
Ø 1 adet 220V/2X6V 4W transformatör
Ø 1 adet 1N4001 diyot
Ø 1 adet 1KW direnç
İşlem Basamakları Öneriler
Ø Şekil 1.6’daki devrenin
malzemelerini temin ediniz.
Ø Malzemeleri öğretmeninizin
yönlendirmesine göre temin ediniz.
Ø Devreyi bread board üzerine
kurunuz.
Ø Elemanların bread board içerisine tam
olarak yerleştiğinden emin olunuz
Ø Devreyi çalıştırınız.
Ø Transformatörün primer ve sekonder
uçlarının doğru bağlandığını kontrol
ediniz
Ø Avometre ile gerilim ölçümlerini
yapınız.
Ø Ölçü aletinin uçlarına dikkat ediniz.
Ø RY direnci bağlı değil iken ölçüm
yapınız
Ø RY direnci bağlı iken ölçümü
tekrarlayınız
Ø Osiloskop ile dalga şekillerini
gözlemleyerek grafiğini çiziniz.
Ø Dalga şekillerini Grafik 1’e çiziniz.
(Vgiriş, Vçıkış)
Şekil1.8 : Bread board
Bread board kullanımı hakkında bilgi edininiz.
9
Avometre ile yapılan ölçüm sonuçları:
VAB VC VRY
Osiloskopta gözlemlenen dalga şekilleri:
Şekil 1.9: Grafik 1
Yarım dalga doğrultma devre uygulaması sonucunu arkadaşlarınızla
tartışınız.
10
1.1.2.2. Tam Dalga Doğrultma Devreleri
Ø İki Diyotlu Tam Dalga Doğrultma
Tam dalga doğrultma devresinde, sekonderi orta uçlu bir transformatör ve iki adet
doğrultma diyodu kullanılır. Tam dalga doğrultucuda, AC gerilimin pozitif alternanslarında
diyotlardan biri, negatif alternanslarda ise diğer diyot iletken olur.
Şekil 1.10'da verilen devrede görüldüğü gibi transformatörün üst ucunda (A noktası)
pozitif polariteli sinyal oluştuğunda D1 diyodu ve alıcı (RY) üzerinden akım geçişi olur.
Transformatörün alt ucunda (B noktası) pozitif polariteli sinyal oluştuğunda ise D2 diyodu
ve alıcı (RY) üzerinden akım geçişi olur. Görüldüğü üzere diyotlar sayesinde alıcı üzerinden
hep aynı yönlü akım geçmektedir. Bu dalgalı DC gerilim Şekil 1.11’de gösterilmiştir.
İki diyotlu doğrultma devresinin çıkışından alınan DC gerilim, uygulanan AC
gerilimin etkin değerinin 0,9’u kadardır. Bunu denklem şeklinde yazacak olursak:
Vçıkış = 0,9*Vgiriş olur.
Çıkış akımının DC değeri ise, Içıkış = 0,9*Igiriş 'tir.
Burada Igiriş transformatör sekonder akımının etkin değeridir.
Şekil 1.10: İki diyotla yapılan tam dalga doğrultma devre şeması
Orta uçlu transformatörlü tam dalga doğrultma devresinde D1 ve D2 diyotlarından
geçen akımlar transformatörün orta ucundan devresini tamamlar. Devrenin yapımında
kullanılan transformatörün sekonder sarımı üç uçludur. Bu sayede transformatörün çıkışında
iki adet gerilim oluşmaktadır. Şekil 1.10'da transformatörün sekonder sarımının iki eşit
sargıdan oluştuğu görülmektedir. Bu iki sarımda birbirinin tersi polaritede iki gerilim doğar.
Yani transformatörün A noktasında oluşan sinyalin polaritesi pozitif iken, B noktasında
11
oluşan sinyalin polaritesi negatif olmaktadır. Transformatörde oluşan akımların devresini
tamamladığı uç ise orta uç olmaktadır.
Şekil 1.11: İki diyotla yapılan tam dalga doğrultma devresinin dalga şekilleri
Şimdi, yukarıda anlatılan 2 diyotlu tam dalga doğrultma devresinin bir uygulamasını
bread board üzerinde yapacaksınız.
Malzeme Listesi
Ø 1 adet 220V/2X6V 4W transformatör
Ø 2 adet 1N4001 diyot
Ø 1 adet 1KW direnç
12
İşlem Basamakları Öneriler
Ø Şekil 1.10’daki devrenin
malzemelerini temin ediniz.
Ø Malzemeleri öğretmeninizin
yönlendirmesine göre temin ediniz.
Ø Devreyi bread board üzerine
kurunuz.
Ø Elemanların bread board içerisine tam
olarak yerleştiğinden emin olunuz.
Ø Devreyi çalıştırınız.
Ø Transformatörün primer ve sekonder
uçlarının doğru bağlandığını kontrol
ediniz.
Ø Avometre ile gerilim ölçümlerini
yapınız.
Ø Ölçü aletinin uçlarına dikkat ediniz.
Ø RY direnci bağlı değil iken ölçüm
yapınız.
Ø RY direnci bağlı iken ölçümü
tekrarlayınız.
Ø Osiloskop ile dalga şekillerini
gözlemleyerek grafiğini çiziniz.
Ø Dalga şekillerini Grafik 2’ye çiziniz.
(Vgiriş, Vçıkış)
Avometre ile yapılan ölçüm sonuçları :
VAB VC VRY
13
Osiloskopta gözlemlenen dalga şekilleri:
Şekil 1.12: Grafik 2
Tam dalga doğrultma devresinin uygulamasında elde ettiğiniz sonuçları
arkadaşlarınızla tartışınız.
14
Ø Köprü Tipi Tam Dalga Doğrultma
Köprü tipi doğrultma devresinde 4 adet doğrultma diyodu kullanılmıştır. AC'yi en iyi
şekilde DC'ye dönüştüren devredir. Her türlü elektronik aygıtın besleme katında karşımıza
çıkar. Şekil 1.13'te verilen devrede görüldüğü gibi transformatörün sekonder sarımının üst
ucunun (A noktası) polaritesi pozitif olduğunda D1 ve D3 diyotları iletime geçer. Akım, RY
üzerinden dolaşır.
Şekil 1.13: Köprü tipi tam dalga doğrultma devre şeması
Transformatörün sekonder sarımının alt ucunun (B noktası) polaritesi pozitif
olduğunda ise D2 ve D4 diyotları iletime geçerek RY üzerinden akım dolaşır. Çıkıştan alınan
DC gerilim, girişe uygulanan AC gerilimin 0,9’u kadardır. Köprü tipi tam dalga doğrultma
devresinin çıkış dalga şekli Şekil 1.14’te gösterilmiştir.
Vçıkış = 0,9*Vgiriş olur.
Devrenin çıkış akımı ise; Içıkış = 0,9*Igiriş kadardır.
15
Şekil 1.14: Köprü tipi tam dalga doğrultma devresinin dalga şekilleri
Şimdi, yukarıda anlatılan köprü tipi tam dalga doğrultma devresinin bir uygulamasını
bread board üzerinde yapacaksınız.
Malzeme Listesi:
Ø 1 adet 220V/2X6V 4W transformatör
Ø 4 adet 1N4001 diyot
Ø 1 adet 1KW direnç
16
İşlem Basamakları Öneriler
Ø Şekil 1.13’teki devrenin
malzemelerini temin ediniz.
Ø Malzemeleri öğretmeninizin
yönlendirmesine göre temin ediniz.
Ø Devreyi breadboard üzerine
kurunuz.
Ø Malzemelerin breadboard üzerine tam
olarak yerleştiğinden emin olunuz
Ø Devreyi çalıştırınız.
Ø Transformatörün primer ve sekonder
uçlarının doğru bağlandığını kontrol
ediniz.
Ø Avometre ile gerilim ölçümlerini
yapınız.
Ø Ölçü aletinin uçlarına dikkat ediniz.
Ø Ry direnci bağlı değil iken ölçüm yapınız
Ø Ry direnci bağlı iken ölçümü
tekrarlayınız
Ø Osiloskop ile dalga şekillerini
gözlemleyerek grafiğini çiziniz.
Ø Dalga şekillerini Grafik 3’e çiziniz.
(Vgiriş, Vçıkış)
Avometre ile yapılan ölçüm sonuçları :
VAB VC VRY
17
Osiloskopta gözlemlenen dalga şekilleri:
Şekil 1.15: Grafik 3
1.2. Filtre Devreleri
Doğrultma devrelerinde transformatörün çıkışına bağlanan diyotlarla iki yönlü olarak
dolaşan akım tek yönlü hâle getirilir. Ancak, diyotlar akımı tam olarak doğrultamazlar. Yani
elde edilen DC gerilim dalgalı (nabazanlı, salınımlı) değişken doğru akımdır (salınım değeri
yüksektir). Bu da alıcıların düzgün çalışmasını engeller. Çıkışı tam doğru akım hâline
getirebilmek için kondansatör ya da bobinler kullanılarak filtre (süzgeç) devreleri
yapılmıştır.
Zamana göre yönü değişmeyen, ancak değeri değişen akıma değişken doğru akım
denir. Yarım ve tam dalga doğrultmaçların filtresiz çıkış sinyallerine nabazanlı DC,
ondülasyonlu DC gibi adlar da verilir. Şekil 1.16'da değişken doğru akıma ilişkin örneklere
yer verilmiştir.
18
Şekil 1.16: Değişken doğru akım örnekleri
1.2.1. Kondansatörlü Filtre Devresi
Doğrultma devresinin çıkışına paralel bağlı olan kondansatör, çıkış sinyalini filtre
ederek düzgünleştirir. Şekil 1.17'de görüldüğü gibi diyottan geçen pozitif alternans
maksimum değere doğru yükselirken kondansatör şarj olur. Alternans sıfır (0) değerine
doğru inerken ise, C, üzerindeki yükü (akımı) alıcıya (RY) verir. Dolayısıyla alıcıdan geçen
doğru akımın biçimi daha düzgün olur. Osiloskopla yapılacak gözlemde bu durum
görülebilir. Filtre olarak kullanılan kondansatörün kapasite değeri büyük olursa çıkıştan
alınan DC daha düzgün olur. Doğrultma devrelerinde alıcının çektiği akım göz önüne
alınarak 470-38.000 μF arası kapasiteye sahip kondansatörler kullanılır.
Şekil 1.17: Kondansatörlü filtre devresi
Pratikte, 1 Amper çıkış verebilen bir doğrultma devresinin çıkışına 100-2200 μF’lık
kondansatör bağlanmaktadır. Yani kullanılacak kondansatörün kapasite değeri alıcının
çektiği akıma bağlıdır. Filtre olarak kullanılan kondansatörün çıkış gerilimini yükseltmesinin
nedeni şöyle açıklanabilir: Kondansatörler AC gerilimin maksimum değerine şarj olurlar.
AC gerilimin maksimum değeri etkin (efektif) değerinden % 41 fazla olduğundan, doğrultma
devresinin çıkışındaki DC, girişteki AC gerilimden yaklaşık % 41 oranında daha yüksek
olur. Devrenin çıkışına yük bağlandığında gerilimdeki bu yükselme düşer. Örneğin, 12 volt
çıkış verebilen bir transformatör kullanılarak tam dalga doğrultma devresi yapılırsa, devrenin
çıkışına alıcı bağlı değilken yapılan ölçümde voltmetre 16-17 voltluk bir değer gösterir;
çünkü 12 voltluk AC' nin maksimum değeri Vmaks = Vetkin*1,41 = 16,92 volttur.
19
1.2.2. Bobinli Filtre Devresi
Bobinler "L" self endüktansına sahiptir. Bir bobinden akan akım, bir direnç üzerinden
akan akıma göre 90° daha gecikmelidir. Bobinlerin bu özellikleri zıt elektro motor kuvvet
(E.M.K.) üretmelerindendir. Bobinden akım geçerken bu akımı azaltıcı etki yapar, devrenin
kesilmesi anında düşen akıma da büyültücü etki yapar. Şekil 1.18’de bobinli filtre devresi
görülmektedir.
Şekil 1.18: Bobinli filtre devresi
1.2.3. Pi (p) Tipi Filtre Devresi
Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, doğrultucu çıkışına bağlanan
paralel kondansatör, yük direnci uçları arasındaki DC gerilimdeki dalgalanmaları (ripple)
azalmakta, çıkışa seri olarak bağlanan şok bobini ise yük direncinden akan akım
dalgalanmalarını azaltmaktadır. Bu nedenle, Şekil 1.17 ve Şekil 1.18'e benzer şekilde
kondansatör ve şok bobinlerinin sayısının arttırılması oranında, çıkıştan alınan DC gerilim ve
akımdaki dalgalanmalar da azalır. Bunun nedeni, paralel bağlı kondansatörlerin kapasiteleri
toplamasıdır. Kondansatör kapasitesi büyüdükçe deşarjı yavaş olur.
Şekil 1.19: Bobinli filtre devresi
Şekil 1.19'daki C1 ve C2 kondansatörleri paralel bağlı konumda olduğundan toplam
kapasite artmaktadır. Dolayısıyla da RY üzerinden deşarj yavaş olduğundan çıkış
gerilimindeki dalgalanma (ripple) azalmaktadır. Bu nedenle C1 ve C2 paralel bağlıymış gibi
etkinlik göstermektedir. DC akımda L bobininin direnci ihmal edilebilecek kadar küçük
olduğundan C1 ve C2 uçları kısa devre gibi düşünülebilir. Ancak akım değişiminde bobin
daha önce açıklandığı gibi görevini yapmaktadır. Şekilde görüldüğü gibi bağlantı şekli pi (π)
harfine benzediği için bu tip filtrelere Pi tipi filtre denmiştir. Pi tipi filtrenin şu dezavantajları
vardır: C1 kondansatörünün şarjı sırasında diyotlardan darbeli bir akım geçmesine neden
olur.
20
UYGULAMA FAALİYETİ
Şekil 1.20’de verilen köprü tipi doğrultma ve filtre devresini işlem basamaklarını takip
ederek uygulayınız.
Şekil 1.20: Köprü tipi doğrultma ve filtre devresi uygulaması
Malzeme Listesi:
Ø 1 X 220V/6V 4W transformatör
Ø 4 X 1N4001 Diyot
Ø 1 X 1000 μF Kondansatör
Ø 1 X 1 KW Direnç
İşlem Basamakları Öneriler
Ø Şekil 1.20’deki devrenin
malzemelerini temin ediniz.
Ø Malzemeleri öğretmeninizin
yönlendirmesine göre temin ediniz.
Ø Devrenin baskı devresini çıkartınız.
Ø Baskı devre çıkarma işlemi için gerekli
olan malzemeleri temin ediniz
Ø Baskı devrenin üstten görünüşünü ve
devre elemanlarının yerleşimini çıkarınız
Ø Baskı devrenin alttan görünüşünü
çıkarınız
Ø Devreyi plaket üzerine kurunuz.
Ø Transformatörünü primer ve sekonder
uçlarının doğru bağlandığına emin
olunuz.
Ø Diyotların (veya köprü diyotun) yönüne
dikkat ediniz.
Ø Kondansatörün kutuplarına dikkat ediniz
UYGULAMA FAALİYETİ
21
İşlem Basamakları Öneriler
Ø Devreyi çalıştırınız.
Ø Devreyi çalıştırmadan önce bir kez daha
kontrol ediniz.
Ø Avometre ile gerilim ölçümlerini
yapınız.
Ø Ölçü aletinin uçlarını kontrol ediniz.
Ø Osiloskopla dalga şekillerini
gözlemleyerek grafiğini çiziniz.
Ø Osiloskop’un kalibrasyonunu yapınız.
Ø VC ile VD noktalarındaki dalga
şekillerini görmek için C ile D
noktalarını ayırınız.
Şekil 1.21: Baskı devrenin üstten görünüşü ve devre elemanlarının yerleşimi
Şekil 1.22: Baskı devrenin alttan görünüşünü
Avometre ile yapılan ölçüm sonuçları :
VAB VC VD
22
Osiloskopta gözlemlenen dalga şekilleri:
Şekil 1.23: Grafik 4
23
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyeti sonunda, aşağıdaki tabloda verilen işlemlerin karşılarına
değerlendirme yapınız. Değerlendirme sonunda başarısız olduğunuz işlemleri tekrar
uygulayınız.
DĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır
1. Doğru malzeme seçimi yaptınız mı?
2. Malzemelerin sağlamlık kontrolünü yaptınız mı?
3. Baskı devrenin üstten görünüşünü çizebildiniz mi?
4. Baskı devrenin malzeme görünüşünü çizebildiniz mi?
5. Baskı devrenin alttan görünüşünü çizebildiniz mi?
6. Elemanların baskı devreye lehimlediniz mi?
7. Devreyi doğru bir şekilde çalıştırabildiniz mi?
8. Avometre ile devredeki gerilimi ölçtünüz mü?
9.Osiloskop ile dalga şekillerinin grafiğine baktınız mı?
10.İşi düzgün bir şekilde tamamladınız mı?
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
24
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
Bu modül ile regüle devrelerinin montajını hatasız yapabileceksiniz.
Ø Regüle devre çeşitleri hakkında bilgi toplayınız. Elde ettiğiniz sonuçları bir
rapor haline getiriniz ve sonuçlarını arkadaşlarınla paylaşınız.
2. REGÜLE DEVRELERİ
Güç kaynaklarında aranan en önemli özelliklerden birisi de giriş gerilimindeki veya
çıkışa bağlı yükte meydana gelen değişimlerin çıkış gerilimini etkilememesidir. Güç
kaynaklarının çıkış gerilimlerini sabit tutma işlemine regülasyon, bu iş için kullanılan
devrelere de regülatör devreleri denir.
Regülatör devrelerinde, zener diyot, transistör veya entegre gerilim regülatörleri
kullanılır. Şimdi regüle devrelerini daha ayrıntılı olarak inceleyelim.
2.1. Zener Diyotun Regülatör Olarak Kullanılması
Zener diyotlu regülatörde, zener diyodun belirli bir ters gerilimden sonra iletime
geçme özelliğinden yararlanılmaktadır. Zener diyot, yük direncine ters yönde paralel olarak
bağlanmakta ve yüke gelen gerilim belirli bir değeri geçince zener diyot iletime geçerek
devreden geçen akımı arttırmaktadır. Bu akım, devreye bağlanan seri dirençteki gerilim
düşümünü arttırdığından yüke gelen gerilim sabit kalmaktadır.
Zener diyot yapısı gereği, uçlarına uygulanan gerilim zener geriliminden fazla bile
olsa zener uçlarında sabit bir gerilim meydana gelir. Yalnız zener diyodun regülasyon
yapabilmesi için uçlarına zener geriliminden daha fazla gerilim uygulanması gerekir.
Şekil 15. Zener diyodun regülatör olarak kullanılması devresini bread board
üzerine kurunuz, sonuçları aşağıdaki tabloya ve Grafik 5’e çiziniz,
arkadaşlarınızla tartışınız.
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ
ARAŞTIRMA
25
Şekil 2.1’deki Zener diyodun regülatör olarak kullanılması devresini bread board
üzerine kurunuz. İşlem basamaklarını daha önceki uygulamalardan faydalanarak kendiniz
oluşturunuz.
Şekil 2.1: Zener diyodun regülatör olarak kullanılması.
Malzeme Listesi:
Ø 1 X 220V/12V 4W transformatör
Ø 4 X 1N4001 Diyot
Ø 1 X 1000 μF Kondansatör
Ø 1 X R1 100W Direnç
Ø 1 X R2 1 KW Direnç
Ø 1 X Z 9.1V Zener diyot
AVO metre ile yapılan ölçüm sonuçları:
VAB VC(açık) VC(kapalı) VD(çıkış)
26
Osiloskopla gözlemlenen dalga şekillerini Grafik 5’e çiziniz.
Şekil 2.2: Grafik 5
27
2.2. Seri Regüle Devresi
Zener diyotun tek başına kullanıldığı regüle devresinden çekilen akım sınırlıdır. Bu
sebeple daha fazla akım ihtiyacı olduğunda zener diyotun bir transistorün beyzine
bağlanmasıyla çalışan seri regüle devreleri kullanılır. Bu devrelerde zener diyot, transistorün
beyz gerilimini sabit tutarak regülasyon yapılmasını sağlar.
Şekil 2.3: Seri regüle devresi.
Seri regülatör, yük akımını sabit tutmak için kullanılır. Bu tür bir uygulama bir veya
iki transistörle gerçekleştirilebilmektedir. Transistör yük hattına seri bağlandığından, bu tür
devreye seri regüle devresi veya seri regülatör adı verilir (Şekil 2.3).
Şimdi, yukarıda anlatılan seri regüle devresinin bir uygulamasını “üniversal delikli
plaket” (bakırlı veya bakırsız plaket) üzerine yapacaksınız.
Şekil 2.4: Üniversal delikli fiber plaket
28
Malzeme Listesi:
Ø 1 X 220V/2X6V 4W transformatör
Ø 4 X 1N4001 Diyot
Ø 1 X 1000 μF Kondansatör
Ø 1 X R1 330W Direnç
Ø 1 X R2 1 KW Direnç
Ø 1 X 9.1 V Zener diyot
Ø 1 X BD 135 Transistör
İşlem Basamakları Öneriler
Ø Şekil 2.3’teki devrenin
malzemelerini temin edinzi.
Ø Malzemeleri öğretmeninizin
yönlendirmesine göre temin ediniz.
Ø Devreyi delikli pertinaks üzerine
kurunuz.
Ø Malzemelerin lehimleme tekniğine
uygun olarak lehimleyiniz.
Ø Devreyi çalıştırınız.
Ø Transformatörün primer ve sekonder
uçlarının doğru bağlandığını kontrol
ediniz.
Ø AVO metre ile gerilim ölçümlerini
yapınız.
Ø Ölçü aletinin uçlarına dikkat ediniz.
Ø VAB gerilimini ölçüp tabloya not ediniz.
Ø RC filtre doğrultma devresine bağlı değil
iken VC gerilimini ölçünüz.
Ø RC filtre doğrultma devresine bağlı iken
VC gerilimini ölçünüz.
Ø VD(çıkış) gerilimini ölçünüz.
Ø Osiloskop ile dalga şekillerini
gözlemleyerek grafiğini çiziniz.
Ø Dalga şekillerini Grafik 6’ya çiziniz.
(VAB, VC, VC(filtreli), VD(çıkış) )
Avometre ile yapılan ölçüm sonuçları:
VAB VC( filtresiz) VC(filtreli) VD(çıkış)
29
Şekil 2.5: Grafik 6
30
2.3. Entegre (IC) Gerilim Regülatörleri
Regüleli güç kaynaklarında, entegre regülatör elemanları da yaygın olarak
kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan gerilim regülatör entegreleri ve özellikleri
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
ENTEGRENİN
ADI
ÇIKIŞ GERİLİMİ
(VOLT)
ÇIKIŞ AKIMI
(AMPER)
BACAK
BAĞLANTILARI
7805 +5 1 a
7905 -5 1 b
7809 +9 1 a
7909 -9 1 b
7812 +12 1 a
7912 -12 1 b
7815 +15 1 a
7915 -15 1 b
7824 +24 1 a
7924 -24 1 b
Tablo 2.1: 78-79 Serisi gerilim regülatör entegreleri
Şekil 2.6 : a) 78 Serisi Entegre Gerilim Regülatörü
b) 79 Serisi Entegre Gerilim Regülatörü
Bacak Bağlantısı(a)
1: Giriş ucu
2: Ortak uç
3: Çıkış ucu
Bacak Bağlantısı(b)
1: Ortak uç
2: Giriş ucu
3: Çıkış ucu
31
2.3.1. Pozitif Gerilim Regülatörü
Şekil 2.7’de 7805 entegresi ile yapılan +5 Voltluk regülatör görülmektedir. Bu
entegrenin girişine regülesiz 6 Volt pozitif gerilim uygulandığında, çıkışında regüleli +5
Voltluk bir gerilim elde edilecektir. Aynı anda bu entegrenin çıkış akımı 1 Amper olduğuna
göre, çıkıştan en fazla 1 Amper akım çekilebilecektir. Şekil 2.8’de 7805 entegre gerilim
regülatör resimleri görülmektedir.
Şekil 2.7: Pozitif gerilim regülatörü devresi
Şekil 2.7’de transformatörün sekonderinde 6 Voltluk AC gerilim olduğu için, köprü
devrenin çıkışında 6 Voltluk dalgalı DC gerilim olur. Köprü devre çıkışına paralel bağlı C1
kondansatörü, 6 Voltluk dalgalı gerilimin tepe değerine şarj olacaktır. Bu duruma göre,
entegrenin girişindeki DC gerilimin değeri 6 * 1,41 = 8,46 Volt olur. Regülatör entegresi bu
8,46 Voltluk gerilimi sabit 5 Volta düşürür. 7805 entegre girişine gelen dalgalı gerilim,
entegre çıkışında sabit, regüleli 5 Volt olarak alınır.
Yukarıda anlatılan pozitif gerilim regülatör devresinin uygulamasını “üniversal delikli
plaket” (bakırlı veya bakırsız plaket) üzerine yapacaksınız.
Malzeme Listesi:
Ø 1 X 220V/6V 4W transformatör
Ø 4 X 1N4001 Diyot
Ø 1 X 1000 μF Kondansatör
Ø 1 X 1 KW Direnç
Ø 1 X 7805 regüle entegresi
32
Şekil 2.8: Muhtelif 7805 entegre gerilim regülatörleri
İşlem Basamakları Öneriler
Ø Şekil 18’deki devrenin
malzemelerini temin ediniz.
Ø Malzemeleri, öğretmeninizin
yönlendirmesine göre temin ediniz.
Ø Devreyi delikli pertinaks üzerine
kurunuz.
Ø Malzemelerin ayaklarını teknik kurallara
uygun olarak lehimleyiniz.
Ø Devreyi çalıştırınız.
Ø Transformatörün primer ve sekonder
uçlarının doğru bağlandığını kontrol
ediniz.
Ø AVO metre ile gerilim ölçümlerini
yapınız.
Ø Ölçü aletinin uçlarına dikkat ediniz.
Ø VAB gerilimini ölçüp tabloya not ediniz.
Ø Kondansatör devreye bağlı değil iken
VC gerilimini ölçünüz.
Ø Kondansatör devreye bağlı iken VC
gerilimini ölçünüz.
Ø VD(çıkış) gerilimini ölçünüz.
Ø Osiloskop ile dalga şekillerini
gözlemleyerek grafiğini çiziniz.
Ø Dalga şekillerini Grafik 7’ye çiziniz.
(VAB, VC(açık), VC(kapalı), VD(çıkış)
dalga şekilleri).
Avometre ile yapılan ölçüm sonuçları:
VAB VC( açık) VC(kapalı) VD(çıkış)
33
Şekil 2.9: Grafik 7
34
2.3.2. Negatif Gerilim Regülatörleri
Şekil 2.10’da 7909 entegresi ile yapılan -9 Voltluk Negatif Gerilim Regülatör devresi
görülmektedir. Bu entegrenin girişine regülesiz 12 Volt pozitif gerilim uygulandığında,
çıkışında regüleli -9 Voltluk bir gerilim elde edilecektir. Aynı anda bu entegrenin çıkış akımı
1 Amper olduğuna göre, çıkıştan en fazla 1 Amper akım çekilebilecektir.
Şekil 2.10: Negatif gerilim regülatörü
Şekil 2.10’da transformatörün sekonderinde 12 Voltluk AC gerilim olduğu için, köprü
devrenin çıkışında 12 Voltluk dalgalı DC gerilim olur. Köprü devre çıkışına paralel bağlı C1
kondansatörü 12 Voltluk dalgalı gerilimin tepe değerine şarj olacaktır. Bu duruma göre,
entegrenin girişindeki DC gerilimin değeri 12V * 1,41 = 16,92 Volt olur. Regülatör
entegresi bu 16,92 Voltluk gerilimi sabit -9 Volta düşürür. 7909 entegre girişine gelen
dalgalı gerilim, entegre çıkışında sabit, regüleli -9 Volt olarak alınır.
Şimdi, Şekil 2.10’da anlatılan negatif gerilim regülatör devresinin uygulamasını
“üniversal delikli plaket” (bakırlı veya bakırsız plaket) üzerine yapacaksınız.
Malzeme Listesi:
Ø 1 X 220V/2X6V 4W transformatör
Ø 4 X 1N4001 Diyot
Ø 1 X 1000 μF Kondansatör
Ø 1 X 1 KW Direnç
Ø 1 X 7909 regüle entegresi
35
İşlem Basamakları Öneriler
Ø Şekil 19’daki devrenin
malzemelerini temin ediniz.
Ø Malzemeleri, öğretmeninizin
yönlendirmesine göre temin ediniz.
Ø Devreyi delikli pertinaks veya
üniversal delikli pertinaks üzerine
kurunuz.
Ø Malzemelerin ayaklarını teknik kurallara
uygun olarak lehimleyiniz.
Ø Devreyi çalıştırınız.
Ø Transformatörün primer ve sekonder
uçlarının doğru bağlandığını kontrol
ediniz.
Ø AVO metre ile gerilim ölçümlerini
yapınız.
Ø Ölçü aletinin uçlarına dikkat ediniz.
Ø VAB gerilimini ölçüp, tabloya not
ediniz.
Ø Kondansatör devreye bağlı değil iken VC
gerilimini ölçünüz.
Ø Kondansatör devreye bağlı iken VC
gerilimini ölçünüz.
Ø VD(çıkış) gerilimini ölçünüz.
Ø Osiloskop ile dalga şekillerini
gözlemleyerek grafiğini çiziniz.
Ø Dalga şekillerini Grafik 8’e çiziniz.
(VAB, VC(açık), VC(kapalı), VD(çıkış)
dalga şekilleri).
Avometre ile yapılan ölçüm sonuçları:
VAB VC( açık) VC(kapalı) VD(çıkış)
36
Şekil 2.11: Grafik 8
37
2.3.3. Ayarlanabilir Gerilim Regülatörleri
LM 317 entegresi kullanımı son derece kolay bir ayarlı gerilim regülatörüdür. Şekil
2.12’de LM317 entegresi kullanılarak gerçekleştirilen devre, kısa devre korumalı olup çıkış
akımı 1,5 Amper değerinde otomatik olarak sınırlanmaktadır. Çıkış gerilimi P
potansiyometresi ile ayarlanır.C1 kondansatörü ön filtreleme yapar. Devredeki
transformatörün gücü ve köprü diyodun akım değeri çıkıştan çekilecek akıma göre seçilir.
Şekil 2.12: LM 317’li 3-30 Voltluk ayarlanabilir gerilim regülatörü
Güç kaynağının çıkışından çekilebilecek akım değerine göre
transformatörün gücü nasıl tespit edilir? Araştırınız.
38
UYGULAMA FAALİYETİ
Şekil 2.12’de LM 317’li 3-30 Voltluk Ayarlanabilir Gerilim Regülatörü devresine
göre baskı devre tekniğinin uygulamasını yapacaksınız.
İşlem Basamakları Öneriler
Ø Şekil 2.12’deki devrenin
malzemelerini temin ediniz.
Ø Malzemeleri, öğretmeninizin
yönlendirmesine göre temin ediniz.
Ø Devrenin baskı devresini
çıkarınız.(Baskı devrenin; üstten,
alttan, malzeme görünüşü)
Ø Bakırlı pertinaksa baskı devrenin alttan
görünüşünü uygulayınız. Plaketi
lehimlemeye hazırlayınız.
Ø Devreyi çalıştırınız.
Ø Transformatörün primer ve sekonder
uçlarının doğru bağlandığını kontrol
ediniz.
Ø AVO metre ile gerilim ölçümlerini
yapınız.
Ø Ölçü aletinin uçlarına dikkat ediniz.
Ø VAB gerilimini ölçüp tabloya not ediniz.
Ø Kondansatör devreye bağlı değil iken
VC gerilimini ölçünüz.
Ø Kondansatör devreye bağlı iken VC
gerilimini ölçünüz.
Ø VD(çıkış) gerilimini ölçünüz.
Ø Osiloskop ile dalga şekillerini
gözlemleyerek grafiğini çiziniz.
Ø Dalga şekillerini Grafik 9’a çiziniz.
(VAB, VC(açık), VC(kapalı), VD(çıkış)
dalga şekilleri).
UYGULAMA FAALİYETİ
39
Malzeme Listesi:
Ø 1 X 220V/30V transformatör (10W)
Ø 1 X 50V/4A köprü diyot
Ø 1 X LM 317 Entegre
Ø 1 X C1 2200μf/50V kondansatör
Ø 1 X C2 100nf/63V kondansatör
Ø 1 X C3 100nf/63V kondansatör
Ø 1 X R1 150W direnç
Ø 1 X 5K potansiyometre
Avometre ile yapılan ölçüm sonuçları:
VAB VC( açık) VC(kapalı) VD(çıkış)
40
Şekil 2.13: Grafik 9
41
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyeti sonunda, aşağıdaki tabloda verilen işlemlerin karşılarına
değerlendirme yapınız. Değerlendirme sonunda başarısız olduğunuz işlemleri tekrar
uygulayınız.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır
1. Doğru malzeme seçimi yaptınız mı?
2. Malzemelerin sağlamlık kontrolünü yaptınız mı?
3. Baskı devrenin üstten görünüşünü çizebildiniz mi?
4. Baskı devrenin malzeme görünüşünü çizebildiniz mi?
5. Baskı devrenin alttan görünüşünü çizebildiniz mi?
6. Elemanların baskı devreye lehimlediniz mi?
7. Devreyi doğru bir şekilde çalıştırabildiniz mi?
8. Avometre ile devredeki gerilimi ölçtünüz mü?
9.Osiloskop ile dalga şekillerinin grafiğine baktınız mı?
10.İşi düzgün bir şekilde tamamladınız mı?
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
42
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
Bu modül ile gerilim çoklayıcı devrelerin bağlantısını doğru olarak yapabileceksiniz.
Ø Gerilim çoklayıcı (N’leyiciler) hakkında bilgi toplayınız. Sonuçları bir rapor
haline getiriniz ve arkadaşlarınla paylaşınız.
3. GERİLİM ÇOKLAYICILAR
3.1. Gerilim İkileyiciler
Gerilim ikileyiciler, girişlerine uygulanan AC gerilimin büyüklüğünü iki katına
çıkarır. Çıkış gerilimi DC gerilim olup büyüklüğü girişteki AC gerilimin maksimum
değerinin iki katına eşittir. Şekil 3.1’de gerilim ikileyici devre görülmektedir. Bu devrede
AC gerilimin pozitif alternansında kaynağın üst ucunun pozitif, alt ucunun negatif olduğunu
kabul edelim. Bu durumda D1 diyodu iletime geçer ve C1 kondansatörü AC gerilimin
maksimum değerine şarj olur. D2 diyodu ise ters polarma olduğu için yalıtım durumundadır.
Şekil 3.1: Gerilim ikileyici devresi
AC gerilimin negatif alternansında ise kaynağın üst ucunun negatif alt ucunun pozitif
olduğunu kabul edelim. Bu durumda D2 diyodu iletime geçerek D1 diyodu kesime gider.
Böylece C2 kondansatörü negatif alternansın maksimum değerine şarj olur. C1 ve C2
kondansatörleri seri bağlı olduğu için çıkış gerilimi kondansatörlerin uçlarındaki gerilimlerin
toplamına eşittir. Bu yüzden çıkış gerilimi girişteki AC gerilimin maksimum değerinin 2
katına eşit olur.
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
AMAÇ
ARAŞTIRMA
43
3.2. Gerilim Üçleyiciler
Şekil 3.2’de gerilim üçleyici devre görülmektedir. Bu devrede D1 ve D2 diyotlarıyla
C1 ve C2 kondansatörleri gerilim ikileyici olarak çalışmaktadır. D3 diyodu, negatif
alternanslarda doğru polarma alarak C3 kondansatörü, gerilim ikileyici çıkışındaki gerilime
şarj olur. Çıkış gerilimi, C1 ve C3 kondansatörlerinin uçlarındaki gerilimlerinin toplamına
eşit olur.C1 kondansatörü, AC giriş geriliminin maksimum değerine; C3 kondansatörü ise
AC giriş geriliminin maksimum değerinin iki katına eşit olduğundan, devrenin çıkış gerilimi
AC giriş geriliminin maksimum değerinin üç katına eşit olur.
Şekil 3.2: Gerilim üçleyici devresi
3.3. Gerilim Dörtleyiciler
Gerilim dörtleyici devre, girişine uygulanan AC gerilimi 4 katına çıkarır ve DC
gerilime çevirir. Şekil 3.3’ te, gerilim dörtleyici devre görülmektedir.
Şekil 3.3: Gerilim dörtleyici devresi
44
Bu devredeki ilk üç diyot gerilim üçleyici olarak çalışır. Dördüncü diyot ise C4
kondansatörünün eklenmesiyle, devre gerilim dörtleyici olarak çalışmaktadır. Bu devrede C1
kondansatörü, diğer bütün kondansatörler ise maksimum değerin iki katına şarj olurlar.
Çıkışta C2 ve C4 kondansatörleri seri bağlı olduğu için çıkış gerilimi AC giriş geriliminin
maksimum değerinin dört katı olur.
45
UYGULAMA FAALİYETİ
Şekil 3.4: Gerilim ikileyici uygulama devresi
Malzeme Listesini oluşturunuz.
İşlem Basamakları Öneriler
Ø Şekil 3.4’deki devrenin malzemelerini
temin ediniz.
Ø Malzemeleri okul malzeme
odasından, piyasada elektronik
malzeme satışı yapan işyerlerinden
temin ediniz.
Ø Devreyi bread board üzerine kurunuz.
Ø Elemanların bread board içerisine tam
olarak yerleştiğinden emin olunuz.
Ø Devreyi çalıştırınız.
Ø Transformatörün primer ve sekonder
uçlarının doğru bağlandığını kontrol
ediniz.
Ø AVO metre ile gerilim ölçümlerini
yapınız.
Ø Ölçü aletinin uçlarına dikkat ediniz.
Ø VP gerilimini ölçüp, tabloya not
ediniz.
Ø C1 Kondansatörünün VC1 gerilimini
ölçünüz.
Ø C2 Kondansatörünün VC2 gerilimini
ölçünüz.
Ø Vçıkış gerilimini ölçünüz.
Ø Osiloskop ile dalga şekillerini
gözlemleyerek grafiğini çiziniz.
Ø Dalga şekillerini Grafik 10’a çiziniz.
(VP, VC1, VC2, Vçıkış)
UYGULAMA FAALİYETİ
46
Avometre ile ölçülen ölçümler:
Osiloskopta gözlemlenen dalga şekilleri:
VP VC1 VC2 Vçıkış
47
Şekil 3.5: Grafik 10
48
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyeti sonunda, aşağıdaki tabloda verilen işlemlerin karşılarına
değerlendirme yapınız. Değerlendirme sonunda başarısız olduğunuz işlemleri tekrar
uygulayınız.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır
1. Doğru malzeme seçimi yaptınız mı?
2. Malzemelerin sağlamlık kontrolünü yaptınız mı?
3. Malzemeleri bread boarda yerleştirdiniz mi?
4. Bread board üzerinde devrenin görünüşünü çizdiniz mi?
5. Bread board üzerinde iletkenleri doğru bir şekilde kullandınız mı?
6. VP gerilimini devreye uyguladınız mı?
7. Devreyi doğru bir şekilde çalıştırabildiniz mi?
8. Avometre ile devredeki gerilimi ölçtünüz mü?
9.Osiloskop ile dalga şekillerinin grafiğine baktınız mı?
10.İşi düzgün bir şekilde tamamladınız mı?
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
49
MODÜL DEĞERLENDİRME
YETERLİK ÖLÇME
Aşağıdaki uygulama faaliyeti, bu modül ile kazandırılması hedeflenen yeterliğin
değerlendirilmesi amacına yöneliktir.
İşlem Basamakları Öneriler
Ø İçerisinde köprü tipi doğrultma,
kondansatörlü filtre ve entegre
gerilim regülatörü olan bir güç
kaynağı devresi kurunuz.
Ø Öğrenme faaliyetleri, modül ile ilgili
kaynaklar ve internetten faydalanarak,
devre şekilleri bulunuz.
Ø Malzeme listesini oluşturunuz.
Ø Bulduğunuz devrenin açık şemasına göre
malzemeleri temin ediniz.
Ø Gerilim regülatör entegresi olarak;
sabit gerilim regülatörü veya
ayarlanabilir gerilim regülatör
entegresi kullanınız.
Ø 7805,….,7824, L200, LM317 gibi
Ø Devreden çekmek istediğiniz akıma
ve istenen gerilim değerine göre
uygun olan transformatörü temin
ediniz.
Ø Transformatörü istediğiniz güç
değerinden büyük seçmeyiniz.
Ø Devrenize uygun baskı devreyi hazır
ediniz.
Ø Baskı devreyi hazırlarken elemanların
boyutlarına uygun olmasına dikkat
ediniz.
Ø Devrenin montajını yapınız.
Ø Soğuk lehim yapmamaya dikkat ediniz.
Ø Devreyi çalıştırınız.
Ø Devreye gerilim vermeden önce kontrol
ediniz.
Ø 220Volta dikkat ediniz.
Ø Derenin gerilim ölçümlerini
Avometre ile ölçümünü yapınız.
Ø Avometre proplarının yönüne dikkat
ediniz
Ø Devrenin dalga şekillerini osiloskop
ile ölçümünü yapınız.
Ø Osiloskop kalibrasyonunu unutmayınız.
MODÜL DEĞERLENDİRME
50
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyeti sonunda, aşağıdaki tabloda verilen işlemlerin karşılarına
değerlendirme yapınız. Değerlendirme sonunda başarısız olduğunuz işlemleri tekrar
uygulayınız.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır
1. Güç kaynağı devresini kurdunuz mu?
2. Malzeme listesini hazırladınız mı?
3. Gerilim regülatör entegresini seçtiniz mi?
4. Transformatörün seçimini yaptınız mı?
5. Baskı devrenin hazırlanması işlemini tamamladınız mı?
6. Devrenin montajını yaptınız mı?
7. Devreyi doğru bir şekilde çalıştırabildiniz mi?
8. Avometre ile devredeki gerilimi ölçtünüz mü?
9.Osiloskop ile dalga şekillerinin grafiğine baktınız mı?
10.İşi düzgün bir şekilde tamamladınız mı?

Hiç yorum yok: